werdepie mediation

Mediation versus conflicten

Conflicten zijn over het algemeen niet positief. Toch kan de situatie, door inzet van de juiste bemiddeling (= mediation), beter zijn na het conflict dan dat hij was voor het conflict. Samenwerken leidt nu eenmaal af en toe tot wrijving en soms ook tot conflicten. Escalatie van conflicten is natuurlijk zeer ongewenst en dient derhalve deskundig aangepakt te worden middels mediation om verdere problemen te elimineren en iedereen weer op één lijn te krijgen.

De inzet van een mediator is van belang als personen of partijen niet meer met elkaar kunnen of willen praten om een conflict op te lossen. Een mediator kan de gesprekken weer op gang brengen, leiden en later ook toezien op de naleving van afspraken.

Het is niet de taak van een bemiddelaar om te oordelen, de bemiddelaar is per definitie neutraal. Een goede bemiddelaar zorgt dat de partijen zelf het probleem oplossen en bied slechts een helpende hand door advies en begeleiding tijdens de gesprekken. Het vertrouwen in de bemiddelaar is dan ook zeer belangrijk. De betrokken partijen moeten er vanuit kunnen gaan dat de belangen van beide partijen gelijk behartigd worden.

Voorwaarden voor bemiddeling kunnen zijn:

Het conflict kan niet opgelost worden door de betrokken personen of partijen zelf.

Er moet een zekere bereidheid zijn om afspraken te maken.

De betrokken partijen moeten of willen in de toekomst samen verder.

Hier vindt u meer informatie over mediation:

    Wat is mediation precies?

    Is mediation geschikt voor u?

    Hoe verloopt mediation?

    Wat kost mediation?

Coaching is een resultaatgerichte leer- en ontwikkelvorm die is gericht op verbetering van het functioneren binnen de context van werk. Kenmerkend voor coaching, is dat het een beroep doet op aanwezige kwaliteiten (competenties). Het gaat er om deze kwaliteiten te ´deblokkeren´ en weer effectief in te zetten. Hierin onderscheidt coaching zich van opleiding en training. Coaching is naast of in combinatie met opleiding en training een ´derde weg´ van leren en ontwikkelen.

Coaching richt zich op individuen, op teams, op groepen en op samenwerkenden in een werkproces. Coaching is resultaatgericht doordat leren en ontwikkelen direct gerelateerd wordt aan concrete, actuele en meetbare doelstellingen. De aanleiding tot coaching is gelegen in de actuele praktijk en oefening en toepassing vindt plaats in diezelfde praktijk.

Coaching is leren van de tweede orde. Eerste orde leren is vaak onbewust onderdeel van het dagelijkse werk. De kaders waarbinnen wordt gewerkt staan hierbij niet ter discussie. Coaching is bij uitstek gericht op verkenning van onderliggende overtuigingen en aannames, die leiden tot gedragspatronen die binnen één context effectief zijn gebleken, maar binnen een andere of veranderde context niet. Inzicht in die patronen is soms al voldoende voor mensen om zelf weer de draad te kunnen oppakken.

Juist in deze tijd van voortdurende veranderingen, is leren van de tweede orde van belang. Waarschijnlijk daarom staat coaching als methode binnen veel organisaties zo in de belangstelling.

Coaching doet voortdurend een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de gecoachte. De gecoachte wil ´het´ zelf doen, maar, paradoxaal, moet ´het´ ook zelf willen doen. De coach doet niets anders (!) dan de gecoachte ( individu, team of groep) inspireren nieuwsgierig naar zichzelf en de omgeving te kijken en uitdagen het lot in eigen hand te nemen. De coach doet dat door goed te luisteren, op meerdere niveaus, door zich een meester te tonen in vragenstellen, door gerichte feedback te geven, door suggesties te doen, door een spiegel voor te houden, soms door het voorbeeld te geven, door steeds te zoeken naar passende oefeningen en instrumenten en door aan te reiken wat gevraagd wordt.

Individuele ´personal´ coaching

Coaching wordt vaak alleen in verband gebracht met ´personal coaching´, gericht op het individu die in zijn/haar werk of persoonlijke leven, of in beide, een professionele steun in de rug kan gebruiken. Een cursus volgen is niet het antwoord, want is te weinig gericht. Persoonlijke individuele aandacht van een professional past dan beter. De meeste vragen naar professionele coaching liggen op dit vlak.

Teamcoaching

Er is een toename in de vraag naar teamcoaching. Individuele leden van een team hebben vaak voldoende kwaliteiten in huis, maar het lukt soms niet om dat op collectief niveau te brengen. Teamcoaching betreft over het algemeen minder voorspelbare vragen. Toch is het ook hier in de meeste gevallen mogelijk om in een vijftal sessies van 4 uren of korter tot gewenste resultaten te komen. Voorstellen hiervoor zijn in de maak.

Coaching van samenwerkenden in een organisatieproces

Er is, terecht, toenemende aandacht voor samenwerken binnen organisatieprocessen en daarmee neemt de vraag naar coaching van samenwerkenden in die processen toe. Net als bij teamcoaching zijn betreft het hier vragen die over het algemeen minder voorspelbaar zijn. Maar ook hier geldt dat het in gevallen mogelijk is om in een beperkt aantal sessies tot resultaten te komen.

Externe en interne coaching

Het is niet altijd nodig om een professionele, meestal externe, coach aan te trekken. Voor het stimuleren van een ontwikkelingsgerichte cultuur binnen een organisatie is het aan te bevelen wanneer meer ervaren collega-managers als mentor-coach optreden, of wanneer collega´s onder leiding van een supervisor-coach elkaar feedback vragen en geven en kennis uitwisselen, of wanneer leidinggevenden ook een coachende stijl in hun repertoire opnemen en weten toe te passen.

De professionele coach, meestal extern, heeft zich gespecialiseerd in coaching. Hij heeft daartoe een opleiding gevolgd, is gecertificeerd, wordt zelf gecoacht en volgt na- en bijscholing. De meeste professionele coaches zijn ook inhoudelijk gespecialiseerd. Een coach die zich voornamelijk op zijn inhoudelijke ´business´-kennis laat voorstaan, wordt ook wel ´business-coach´ genoemd. Maar ook een ´business-coach´ bedient zich van de ´coachingmethode´, anders is hij een ´gewone´ consultant.

Wanneer externe professionele coaching?

Meestal wordt er aan externe professionele coaching gedacht wanneer er een al langer bestaand diepgaand probleem bestaat.

Coaching is echter ook een kortdurende, krachtige aanpak om competenties te onderhouden en aan te scherpen, dus zonder dat er een probleem is.

Wanneer je wél een probleem hebt, denk dan aan coaching wanneer een opleiding of een training, gezien het probleem, niet past of slechts meer van hetzelfde biedt en dus geen oplossing.

Denk ook aan coaching wanneer het gaat om een probleem dat je zelf moet oplossen en dat je ook zelf wilt oplossen.

Denk aan externe professionele coaching in alle gevallen waar interne, al of niet professionele, coaching niet past of niet wenselijk is.

Een externe coach is ongebonden. Een externe coach kan er helemaal zijn voor de gecoachte. Vertrouwelijkheid die een externe coach kan bieden, kan een belangrijke voorwaarde voor succesvolle coaching zijn. De ongebondenheid van de externe coach kan ook op een andere manier van belang zijn; een externe coach´mag´ meer, is daardoor gemakkelijker in staat om de vinger op zere plekken te leggen. Denk verder aan een externe coach, wanneer het vraagstuk specifieke kennis of vaardigheid van de coach vraagt, die intern niet voorhanden is. Verder wordt met een externe professionele coach de buitenwereld binnengehaald en dat kan op zichzelf verfrissend werken.

Kring van externe professionele coaches

Werdepie Coaching heeft een kring van professionele coaches waaruit een keuze kan worden gemaakt. Deze coaches maken ook weer deel uit van netwerken, waardoor het altijd mogelijk is een passende coach te vinden. Met de coaches uit de kring zijn duidelijke afspraken zijn gemaakt m.b.t. condities, de te leveren kwaliteit en, niet onbelangrijk, het tarief.

Individuele ´personal´ coaching

Coaching wordt vaak alleen in verband gebracht met ´personal coaching´, gericht op het individu die in zijn/haar werk of persoonlijke leven, of in beide, een professionele steun in de rug kan gebruiken. Een cursus volgen is niet het antwoord, want is te weinig gericht. Persoonlijke individuele aandacht van een professional past dan beter. De meeste vragen naar professionele coaching liggen op dit vlak.

Hoe ziet een traject eruit? Er wordt gestart met een verkenned gesprek, daarna wordt een passende coach gevonden en wordt uiteindelijk een contract opgesteld. Hieronder volgende stappen iets uitgebreider

Verkennend gesprek

Dit gesprek wordt gevoerd door Frank Drieduite, externe coach en consultant, met de direct betrokkenen. In eerste instantie met de te coachen persoon. In dat gesprek kan blijken dat het zinvol is om ook met andere betrokkenen, waaronder de direct leidinggevende, te praten. Op basis van deze gesprekken wordt vastgesteld wat de probleemstelling is, of coaching hier inderdaad past en wordt een voorstel voor een aanpak gedaan.

Passende coach

Met het voorstel voor een aanpak wordt ook een voorstel gedaan voor een passende coach. Deze coach kan Frank Drieduite zelf zijn of een andere coach uit de kring van coaches. Is deze coach een ander, dan volgt een kennismakingsgesprek met de voorgestelde coach. Het moet immers ´klikken´ tussen gecoachte en coach.

Contract

´Klikt het´ dan wordt er door de betrokken coach een contract opgemaakt. In dat contract wordt de probleemstelling opgenomen, hoe eraan zal worden gewerkt, wie erbij zal worden betrokken en waarom, aan wie en hoe verslag zal worden gedaan, hoe er zal worden geëvalueerd, de duur van het traject, de kosten en hoe de coach zal worden betaald. Dit contract wordt met de te coachen persoon én met de organisatie gesloten.

Duur van een individueel coachingstraject

Voor de meeste individuele coachingstrajecten, waarbij het gaat om een relatief eenvoudige vraag, geldt dat 5 sessies van twee tot tweeënhalf uren voldoen. De coach heeft tijd nodig om zich voor te bereiden en voor de verslaglegging. Dit betekent dat zo´n coachingstraject maximaal 24 uren van een coach vraagt.

Wanneer de vraag meer complex blijkt en het volgens de coach niet mogelijk is om binnen de gestelde uren het probleem te helpen oplossen, zal de coach dit vooraf duidelijk aangeven, maar ook aangeven wat hij in die tijd wél kan bereiken. Vervolgens stelt de coach een aanpak voor die volgens hem of haar wel tot oplossing leidt.

Wanneer in de loop van het traject blijkt dat er meer tijd nodig is om tot een bevredigend resultaat van de coaching te komen, dan is de coach eraan gehouden dit voortijdig aan te geven en zal er een nieuw contract moeten worden opgemaakt.

Contact voor coaching

Denk je aan coaching of zoek je een coach? Neem dan contact op Frank Drieduite.


Werdepie Consulting B.V.

100